Kráľova hoľa
Nadmorská výška: 1946 m
Lokalita: Nízke Tatry
 návštevná knihavšeobecné informácieturistický sprievodcafotogalériaokolie
 
úvod

Všeobecné informácie

Fauna Flóra Geológia Geomorfológia Podnebie Vodopis Ľudová kultúra História Ochrana prírody
Návštevný poriadok národného parku Nízke Tatry Zásady bezpečného pohybu v horách Kontakty Linky Cestopisy Predpoveď počasia
www.shmu.sk


Partner projektu kralovahola.sk

Všeobecné informácie

Geológia

Nízke Tatry sú druhým najvyšším kryštalinickojadrovým pohorím Vnútorných Západných Karpát. Pohorie vzniklo pri alpínskych horotvorných procesoch koncom druhohôr a začiatkom treťohôr.

Centrálna časť je tvorená kryštalinikom, hlavný hrebeň okolo Ďumbiera a Prašivej je budovaný prašivským a ďumbierským typom žuly.

Východná, kráľovohoľská časť hrebeňa sa vyznačuje vysokou lesnatosťou a až v oblasti Orlovej a Kráľovej hole nadobúda hôľny charakter.

Južne od žulového jadra a v oblasti Kráľovej hole vystupujú kryštalické bridlice, reprezentované prevažne rulami.

Vrchol Kráľovej hole patrí k veporskému pásmu Nízkych Tatier. Širšie okolie tvoria granitové horniny, ako porfyrické biotitické granodiority, migmatity, mikrogranity a kryštalické bridlice. Celý komplex postihli intenzívne premeny, ktoré sa prejavujú vo forme striedania polôh s rozličným stupňom zbridličnatenia a rekryštalizácie pôvodných hornín.

Na vrchole sa nachádza množstvo zaujímavých až monumentálnych skalných útvarov vzniknutých eróznym pôsobením snehu, mrazu, vetra a ďalších faktorov ovplyvňujúcich vzhľad krajiny Kráľovej hole.

úvod | návštevná kniha | všeobecné informácie | turistický sprievodca | fotogaléria | okolie

© 2005 - 2024 mKs - Všetky práva vyhradené